Šodien vārda dienas svin: Dravis, Tenis

Skolēnu dome

Skolēnu domes sastāvs 2019./2020.m.g.

Skolēnu domes prezidente- Alise Šveda
Skolēnu domes prezidentes vietniece- Melisa Rence
Protokoliste- Kitija Gāže

Skolēnu domes sēdes notiek katru pirmdienu 9. stundas laikā.

 

Skolēnu domes darbības reglaments

Rundāles novada Rundāles pagastā

2008.gada 21.augustā

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības
likuma 10.panta 3.2. punktu

1.STATUSS

1.1. Uz skolēnu domes (turpmāk SD) reglamenta pamata darbojas Pilsrundāles vidusskolas audzēkņu pašpārvaldes institūcija, kura pārstās skolēnu intereses, organizē vidusskolas sabiedrisko dzīvi un veicina mācību procesa efektivitāti.
1.2. SD savā darbībā ievēro skolas nolikumu, iekšējās kārtības noteikumus un SD reglamentu, kā arī citus saistošus normatīvos aktus.
1.3. SD līdzdarbojas skolas vadībai, skolas padomei, skolas pedagogiem un atbalsta personālam.
1.4. SD reglamentu saskaņo skolas padomē, apstiprina vidusskolas direktors (-e) un SD
prezidents (-e).

2.SD DARBĪBAS MĒRĶI UN GALVENIE UZDEVUMI

2.1. SD darbības mērķi:
2.1.1. nodrošināt demokrātisko procesu virzību vidusskolā;
2.1.2. darboties mācību un audzināšanas darba efektivitātes paaugstināšanā;
2.1.3. attīstīt skolēnu prasmi darboties komandā, prasmi pieņemt lēmumus un plānot darbību, kā arī prasmi kritiski izvērtēt un analizēt esošo un vēlamo situāciju.
2.2. SD galvenie uzdevumi:
2.2.1. veicināt audzēkņu un skolas vadības, pedagogu, audzēkņu, vecāku, atbalsta personāla sadarbību un interešu saskaņošanu;
2.2.2. pārstāvēt skolēnu intereses un tiesības vidusskolā;
2.2.3. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot vidusskolas sabiedriskās dzīves veidošanā;
2.2.4. izstrādāt priekšlikumus sekmju, olimpiāžu un konkursu rezultātu uzlabošanai, kā arī stundu kavējumu ierobežošanai;
2.2.5. piedalīties vidusskolas iekšējās kārtības noteikumu izstrādē;
2.2.6. izteikt priekšlikumus skolas darba plānam;
2.2.7. veidot, turpināt un izkopt skolas tradīcijas;
2.2.8. organizēt un vadīt kultūras pasākumus vidusskolā;
2.2.9. organizēt pieredzes apmaiņas un apmācību seminārus;
2.2.10. izstrādāt un realizēt dažādus projektus, līdzdarboties citu sabiedrisko organizāciju.

3.SD PĀRSTĀVJU IZVIRZĪŠANAS KRITĒRIJI

3.1. SD pārstāvis var būt 7.-12.klašu skolēni.
3.2. SD pārstāvim:
3.2.1. pusgada un gada vērtējumiem jābūt ne zemākiem par 4 ballēm;
3.2.2. nedrīkst būt iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi un izteikti rakstiski brīdinājumi (ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu);
3.2.3. jābūt līdera vai organizatora īpašībām (komunikabilitāte, atbildība, oratora spējas u.c.), kā arī iniciatīvai darboties vidusskolas labā.

4.SD KOLEKTĪVA IEVĒLĒŠANA

4.1. Klases audzinātāja stundā 7.- 12.klašu skolēni, kuri atbilst SD pārstāvju kritērijiem un ir izteikuši vēlēšanos darboties SD, brīvprātīgi piesaka savu kandidatūru vai tiek izvirzīti, par to vienojas klašu kolektīvos.
4.2. Tajā pašā klases audzinātāja stundā klases skolēni balso par sev pieņemamāko kandidātu.
4.3. Viens kandidāts, kurš ieguvis vislielāko balsu skaitu, tiek izvirzīts kā savas klases SD pārstāvis.
4.4. Ja klasē nav kandidātu, tad savas klases audzēkņu SD pārstāv klases vecākais vai tā vietnieks.

5.SD SASTĀVS

5.1. SD sastāv no 7.- 12.klašu pārstāvjiem, kurus izvirza klases kolektīvs (šī reglamenta punkti
3.1.-3.2.).
5.2. SD sastāvā tiek veidota dome:
5.2.1. SD prezidents,
5.2.2. protokolists,
5.2.3. ministriju ministri.
5.3. Vietu skaits SD ministrijās tiek iedalīts sekojoši:
5.3.1. iekšlietu un ārlietu ministrija: 30% SD pārstāvju,
5.3.2. kultūras un sporta ministrija: 40% SD pārstāvju,
5.3.3. izglītības ministrija: 30% SD pārstāvju.
5.4. Vietu sadalījums ministrijās var tikt mainīts, pieaugot vai samazinoties SD ministriju pienākumiem un veicamo uzdevumu skaitam.

6.SD IEVĒLĒŠANA UN MINISTRIJU VEIDOŠANA

6.1. Pirmajā septembra nedēļā tiek organizēta kopīga sēde visiem SD pārstāvjiem , ko organizē SD koordinators.
6.2. Šajā sēdē 1 SD pārstāvis piesakās protokolista amatam un tiek ievēlēts ar balsu vairākumu. Par protokolistu var pieteikties SD pārstāvis, kas darbojies SD vismaz 1 gadu.
6.3. Protokolists nevar savienot savu amatu ar kādu citu ministra vai domes ieņemamo amatu, bet var darboties kādā no ministrijām.
6.4. Dome organizē SD darbu (pieņem lēmumus, deleģē pienākumus u.c.).
6.5. SD pārstāvis obligāti darbojas vienā no izveidotajām ministrijām.
6.6. SD pārstāvim ir tiesības darboties citā ministrijā, paziņot to SD kopīgajā sēdē. SD pārstāvja vēlmei pāriet no vienas ministrijas uz citu ir jābūt nopietnam iemeslam- izstrādāts projekts, idejas, kas atbilst citas ministrijas uzdevumiem.
6.7. Katras ministrijas pārstāvji piedāvā savu kandidatūru attiecīgās ministrijas ministra amatam, par ko balso visi SD pārstāvji.
6.8. Ministrijām ir tiesības iecelt savu vietnieku. Ministra prombūtnes laikā darbu pilda viņā vietnieks.
6.9. Ievēlētie ministri pārstāv savas ministrijas Domes sēdēs. Ministri vada un atbild par visas ministrijas darbību, oficiāli pārstāv ministriju sarunas un SD domes un vidusskolas saimi.
6.10. SD pārstāvjiem ir tiesības veidot jaunu ministriju mācību gada laikā, ja tās sastāvu veido vismaz 20% SD pārstāvju. Šādā gadījumā ierosinātajiem jāprezentē jaunās ministrijas darbība, mērķi, uzdevumi un pienākumi.

7.SD DARBA ORGANIZĀCIJA

7.1. SD sēdes notiek, ievērojot SD kārtības noteikumus.
7.2. Vienreiz nedēļā tiek organizētas Domes sēdes. Nepieciešamības gadījumā var tikt sasauktas ārkārtas sēdes.
7.3. Domes sēdēs var piedalīties jebkurš SD pārstāvis.
7.4. Ministriju sēžu laiks tiek izlemts pēc ministriju ievēlēšanas, saskaņojot laiku ministrijas pārstāvju starpā. Izlemtais ministriju sēžu laikā tiek protokolēts. Par izmaiņām ministriju sēžu laikos ministriem jāziņo SD domniekiem.
7.5. SD sanāksmju laiks var tikt mainīts, ievērojot 2/3 SD pārstāvju vēlmes.
7.6. SD sēdi vada SD prezidents, kuram ir tiesības izsludināt ārkārtas sēdes.
7.7. Vidusskolas vadībai ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdi.
7.8. Katrai SD kopīgajai sēdei ir jābūt protokolētai. Protokolā tiek fiksēti sēdes dalībnieki, aplūkojamie jautājumi, balsošanas gaita, pieņemtie lēmumi, turpmākās darbības plāns, atbildīgie par lēmuma izpildi.
7.9. Lēmuma pieņemšanu var ierosināt jebkurš SD pārstāvis. SD prezidents novērtē priekšlikuma likumību, atbilstību Pilsrundāles vidusskolas nolikumam, iekšējās kārtības noteikumiem, SD reglamentam un cietiem iekšējiem normatīvajiem aktiem. Pēc priekšlikuma apspriešanas SD prezidents izvirza priekšlikumu balsošanai.
7.10. SD lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo SD dalībnieku balsu vairākumu- piedalās 2/3 SD pārstāvju. Katram balsstiesīgajam pieder tikai viena balss. Domes sēdēs lēmumi var tikt pieņemti, esot klāt vismaz 2/3 Domes dalībnieku.
7.11. SD pārstāvjiem ir tiesības balsot par vai pret kādu priekšlikumu, kā arī atturēties no balsošanas.
7.12. Gadījumā, ja no balsošanas ir atturējusies puse no balsstiesīgajiem vai balsu skaits par un pret ir vienāds, SD prezidents iesniedz priekšlikumu pārstrādāšanai un labošanai, un tas var tikt iesniegts vēl vienu reizi apspriešanai nākamajā SD sēdē.
7.13. Uz SD sēdēm vajadzības gadījumā var tikt uzaicināti skolas vadības pārstāvji vai jebkurš vidusskolas darbinieks.

8.SD TIESĪBAS

8.1. Organizēt SD darbību atbilstoši Pilsrundāles vidusskolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem.
8.2. Izzināt un apkopot vidusskolnieku vēlmes un iesniegt priekšlikumus skolas padomei, vadībai, skolotajiem un atbalsta personālam mācību darba, sabiedriskās dzīves un saimnieciskā darba uzlabošanai.
8.3. Pārstāvēt skolēnu vēlmes un intereses.
8.4. Izteikt priekšlikumus skolas iekšējo normatīvo aktu pilnveidei.
8.5. Izteikt priekšlikums vidusskolas darba plānam.
8.6. Ieteikt skolēnus apbalvošanai.
8.7. Saņemt no vidusskolas direktora (-es) nepieciešamo informāciju, dokumentus (Izglītības likumu, Darba kārtības noteikumus u.c.).
8.8. Izteikt priekšlikumus SD prezidentam, Skolēnu Domes darba uzlabošanai un grozījumu izdarīšanai SD reglamentā.
8.9. Izmantot vidusskolas tehnisko bāzi (telpas, tehniku u.c.) SD darbības nodrošināšanai, saskaņojot to ar skolas vadību.
8.10. Piedalīties skolas diskotēkās bez maksas tiem, kuri piedalās pašdarbības kolektīvos.
8.11. Saņemt finansiālu atbalstu no izglītības iestādes dibinātāja.

9.SD PIENĀKUMI

9.1. Ievērojot Pilsrundāles vidusskolas nolikumu, Iekšējās kārtības noteikumus un SD reglamentu.
9.2. Veidot pozitīvu SD tēlu.
9.3. Regulāri Informēt skolēnus, skolas vadību un skolas padomi par SD darbību, SD pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi.
9.4. Piedalīties skolēnu mācību darba un atpūtas uzlabošanā, izsniedzot konstruktīvus priekšlikumus skolas vadībai.
9.5. Atbalstīt skolas vadību un pedagogus Pilsrundāles vidusskolas nolikuma un Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas nodrošināšanā:
9.5.1. rādīt priekšzīmi citiem skolēniem;
9.5.2. piedalīties un dežurēt vidusskolas pasākumos;
9.5.3. uzņemties atbildību par kārtību vidusskolā un vides sakoptību.
9.6. Apmeklēt visas SD kopīgās sēdes.
9.7. Pildīt D pieņemtos lēmumus.
9.8. Uzņemties atbildību par sniegto informāciju, darbību, pārstāvot SD.
9.9. Būt gataviem iesniegt atskaiti SD par savu darbību (ne vēlāk kā 1 nedēļu pēc SD prezidenta vai SD prezidenta vietnieka lūguma).

10.SD SĒŽU APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI

10.1. Katra gada sākumā tiek izveidots kavējuma uzskaites žurnāls, kurā tiek fiksēts SD sēžu apmeklējums.
10.2. Pēc 3 neattaisnoti neapmeklētām sēdēm SD pārstāvim tiek izteikts brīdinājums.
10.3. Ja pēc brīdinājuma tiek neattaisnoti kavētas vēl 3 sēdes, tad SD pārstāvis bez iepriekšēja brīdinājuma tiek izslēgts no SD.
10.4. Izslēgšanas gadījumā tiek informēts klases audzinātājs un klasesbiedri un tiek ievēlēts cits SD pārstāvis, ņemot vērā šī nolikuma 3.1.- 3.2. punktus.
10.5. Nav pieļaujams ievēlēt iepriekš no SD izslēgtu pārstāvi.

11.SD PREZIDENTA VĒLĒŠANAS

11.1. Par SD prezidenta kandidātu var kļūt vidusskolas skolēns:
11.1.1. kurš ir aktīvi darbojies SD vai skolā,
11.1.2. kurš vēlas pārstāvēt skolēnu intereses,
11.1.3. kuram piemīt oratora un padomdevēja spējas,
11.1.4. pusgada un gada vērtējumiem jābūt ne zemākiem par 4 un pusgada, gada vidējais vērtējums nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm,
11.1.5. kuram nav Iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu un rakstiski izteiktu brīdinājumu (ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu).
11.2. Kandidātus var izvirzīt SD.
11.3. Kandidātus apstiprina SD skolas vadība un skolas padome.
11.4. SD prezidenta vēlēšanās jāpiedalās vismaz 51% SD pārstāvju. Pretējā gadījumā jārīko atkārtotas SD prezidenta vēlēšanas.
11.5. Kandidāts, kurš saņem vislielāko balsu skaitu, kļūst par jauno SD prezidentu.
11.6. Esošā prezidenta pilnvaras beidzas dienā, kad jaunievēlētais prezidents tās pieņēmis.
11.7. Prezidenta amats nav savienojams ar citu SD ieņemamo amatu.
11.8. Prezidentam ir iespēja vēlēšanās kandidēt atkārtoti.

12.SD PREZIDENTA TIESĪBAS

12.1. Nodrošināt SD darbību- vadīt ministrus un ministrijas, kontrolēt viņu darbību, darīt visu, lai palielinātu SD dara efektivitāti, vadīt sēdes.
12.2. Pārstāvēt SD attiecībās ar citu skolu parlamentiem un citām iestādēm, organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām.
12.3. Tikties ar vidusskolas direktoru (-i), lai izanalizētu paveikto, iepazītos ar novitātēm, izteiktu priekšlikumus.
12.4. Izdot personiskus rīkojumus par SD darbību krīzes gadījumos, kad ir iespējama domnieku atstādināšana, iepriekš par to ziņojot skolas vadībai.
12.5. Oficiāli pārstāvēt SD sarunās ar skolas vadību, kā arī oficiālajos pasākumos.
12.6. Reizi gadā iesniegt SD darbības izvērtējumu vidusskolas direktoram (-ei), skolas padomei.

13.PROTOKOLISTS

13.1. Protokolēt SD kopīgo sanāksmju gaitu.
13.2. Atzīmēt SD locekļu sēžu apmeklējumus žurnālā.
13.3. Izveidot to SD pārstāvju sarakstu, kuri jābrīdina par viņu atstādināšanu.
13.4. Veidot darba mapes un arhīvu.
13.5. Sagatavot SD pieņemtos lēmumus publiskošanai uz SD informācijas dēļa.
13.6. Drukāt un noformēt rakstura dokumentus.
13.7. Rakstīt, reģistrēt un sakārtot izejošās un ienākošās vēstules.
13.8.Nodrošināt kārtību SD sēdēs, ievērojot SD kārtības noteikumus.

14.IEKŠLIETU UN ĀRLIETU MINISTRIJAS PIENĀKUMI

14.1. Sagatavot SD prezentācijas materiālus.
14.2. Iegūt izsmeļošu informāciju par skolēnu dzīvi vidusskolā.
14.3. Rūpēties par skolēnu tiesību un pienākumu ievērošanu mācību laikā.
14.4. Veicināt un nodrošināt ciešāku sadarbību starp skolēniem, skolotājiem, skolas vadību, atbalsta personālu, skolēnu vecākiem.
14.5. Uzturēt kontaktus ar klašu vecākajiem, klašu audzinātājiem, skolas padomi, skolas vadību, priekšmetu skolotājiem, atbalsta personālu.
14.6. Ar sienas avīzi informēt skolēnus par SD darbu.
14.7. Veicināt skolēnu sadarbību ar SD.
14.8. Izveidot un uzturēt kontaktus ar citu skolu pašpārvaldēm un citām institūcijām.
14.9. Informēt skolēnus par SD sanāksmju lēmumiem.
14.10. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt un piedāvāt SD lietderīgus projektus (nometnes, semināri, kursi, u.tml.).

15.KULTŪRAS UN SPORTA MINISTRIJAS PIENĀKUMI

15.1. Organizēt kultūras un sporta aktivitātes.
15.2. Veidot un uzturēt attiecīgus kontaktus, lai spētu pēc iespējas produktīvāk veikt savus pienākumus- organizēt pasākumus, seminārus un citas ārpusklases un ārpusskolas aktivitātes.
15.3. Organizēt vidusskolas sportistu līdzjutēju komandu, atbalstīt vidusskolas audzēkņus, kuri pārstāv skolu pagastu, novada, valsts mēroga kultūras un sporta pasākumos.
15.4. Sekot novitātēm kultūras un sporta jomā pilsētā, valstī, regulāri par to informēt vidusskolas saimi.

16.INFORMATĪVĀS KOMISIJAS PIENĀKUMI

16.1. Iesaistīties vidusskolas prezentācijas materiālu veidošanā.
16.2. Veidot informatīvus materiālus vidusskolas avīzei, pagasta laikrakstam.
16.3. Iesaistīties vidusskolas vēstures, tradīciju popularizēšanā.
16.4. Palīdzēt organizēt viesu uzņemšanu vidusskolā.

17.SD DOMES ATSTĀDINĀŠANA UN SD PĀRSTĀVJU IZSLĒGŠANA

17.1. SD pārstāvju izslēgšana:
17.1.1. SD pārstāvis izbeidz savu darbību SD, pārtraucot mācības vidusskolā;
17.1.2. SD pārstāvim ir tiesības brīvprātīgi beigt darbu SD, par to obligāti paziņojot SD;
17.1.3. SD pārstāvji var tikt atstādināti, ja:
17.1.3.1. neatbilst šī reglamenta 3.1.- 3.2. punktiem,
17.1.3.2. atbilstoši šī reglamenta 10.3. punktam,
17.1.3.3. par vidusskolas nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu, SD reglamenta, lēmumu un citu normatīvo aktu neievērošanu,
17.1.3.4. par pastāvīgām rīcībām SD darbībām, nesaskaņojot tās ar citiem SD biedriem, kā rezultātā publiski apdraudēta SD darbība, lēmumu izpilde,
17.1.3.5. par savu pilnvaru un pienākumu pārkāpšanu, neizpildīšanu,
17.1.3.6. par konfidenciālās informācijas izpaušanu.
17.2. Skolēnu Domes atstādināšana:
17.2.1. Tiesības atstādināt SD ir skolas padomei šādos gadījumos:
17.2.1.1. SD darbības rezultātā skolai ir norādīti finansiāli un materiāli zaudējumi,
17.2.1.2. SD nedarbojas vismaz 2 mēnešus (nenotiek sēdes, netiek pildīti SD pienākumi),
17.3. SD ministru atstādināšana:
17.3.1. SD ministriju pārstāvošo ministru atstādināšanu SD ir tiesīgi pieprasīt esošās ministrijas pārstāvji, ja tam piekrīt esošās ministrijas 2/3 pārstāvju. Ministrs var tikt atstādināts, balsojot 2/3 SD pārstāvju. Ministra atstādināšanas lūgumam ir jābūt pietiekami pamatotam un argumentētam, ko izskata SD kopīgajā sēdē;
17.3.2. SD ministra atsātināšanas gadījumā jānotiek jauna ministra ievēlēšanai tās pašas sēdes laikā;
17.3.3. atstādinātais ministrs ir tiesīgs darboties tajā pašā ministrijā, ja viņš nav pārkāpis vispārējos SD pārstāvju izslēgšanas noteikumus. Par atstādinātā ministra statusu un turpmāko darbību lemj SD.
17.4. SD prezidenta atstādināšana:
17.4.1. tiesības ierosināt SD prezidenta atstādināšanu ir jebkuram vidusskolas skolēnam, iesniedzot SD pamatotu un pietiekami argumentētu prasību un 2/3/ balsstiesīgo parakstu par prezidenta atstādināšanu no pienākumiem;
17.4.2. iesniegtā prasība par SD prezidenta atstādināšanu SD jāizskata tuvākajā laikā SD kopīgajā sēdē;
17.4.3. prezidenta atstādināšana ir jāsaskaņo ar Skolas padomi un skolas vadību;
17.4.4. prezidenta atstādināšanas gadījumā SD ievēl prezidenta vietas izpildītāju;
17.4.5. SD prezidents nevar tikt atstādināts viņa prombūtnes laikā attaisnojošu iemeslu dēļ (slimības dēļ, vidusskolas interešu pārstāvēšanas gadījumā ārpus vidusskolas).

18.SD PĀRĒJIE NOTEIKUMI

18.1. SD sesija beidzas ar jaunās SD sasaukšanu.
18.2. Gadījumā, ja SD darbības laikā tiek pieņemti grozījumi SD reglamentā, tie jāapspriež skolu padomē un pozitīva lēmuma gadījumā tie tiek fiksēti SD reglamentā kā grozījumi. Attiecībā uz konkrētajiem grozījumiem savu spēku zaudē SD reglamenta iepriekšējie noteikumi.
18.3. SD pārstāvjiem ir aizliegts publicēt vai citādi izpaust informāciju, kas SD sēdē tika formulēta kā konfidenciāla informācija.
18.4. Visi vidusskolas skolēni, viņu vecāki, skolas vadība, pedagogi, atbalsta personāls, ārpusskolas organizāciju pārstāvji un citas fiziskas un juridiskas personas var apmeklēt, piedalīties un uzstāties SD sēdēs, iepriekš saņemot SD atļauju. Sēžu apmeklētajiem ir jāievēro SD sēžu kārtības noteikumi.
18.5. SD darbību konsultē skolotājs- koordinators.

Izglītības iestādes direktore A. Liškauska