Šodien vārda dienas svin: Grieta, Strauta

Vecāku padome

VECĀKU PADOMES REGLAMENTS

Izdots saskaņā ar
Pilsrundāles vidusskolas nolikumu

2012. gada 14. novembrī

Pilsrundāles vidusskolas Vecāku padome (tālāk tekstā – Padome) ir skolēnu vecāku izveidota institūcija.

1. Padomes mērķi un uzdevumi:

1.1. Padomes darbības mērķi ir:
1.1.1. sekmēt skolas vadības, pedagogu, skolēnu, skolēnu vecāku un pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu;
1.1.2. veidot atgriezenisko saikni informācijas apritē starp skolas vadību, skolotājiem un skolēnu vecākiem;
1.1.3. veicināt vecāku ieinteresētību izglītības procesa pilnveidošanā.
1.2. Padomes galvenie uzdevumi:
1.2.1. apzināt un apkopot skolēnu, skolēnu vecāku, pedagogu un skolas vadības viedokļus par skolā aktuāliem jautājumiem;
1.2.2. apzināt faktorus, kas ietekmē izglītošanās procesa kvalitāti;
1.2.3. sniegt ierosinājumus izglītošanās procesa attīstības veicināšanai.

2. Padomes tiesības un pienākumi:

2.1. Padomes tiesības ir:
2.1.1. pārstāvēt skolēnu vecākus sarunās ar skolas vadību un pedagogiem;
2.1.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas vadību un pedagogiem;
2.1.3. sniegt ierosinājumus par skolas mācību procesa un sadzīves apstākļu nepieciešamajiem uzlabojumiem.
2.2. Padomes pienākumi ir:
2.2.1. aktualizēt problēmas, kas ietekmē izglītošanās procesa kvalitāti;
2.2.2. sniegt vecāku ierosinājumus esošo problēmu risināšanā;
2.2.3. informēt skolēnus, vecākus, pedagogus un skolas vadību par Padomē pieņemtajiem lēmumiem;
2.2.4. sniegt pārskatu par savu darbību skolas vecāku ikgadējai pilnsapulcei.

3. Padomes sastāvs, vēlēšanas un darbība

3.1. Padome darbojas saskaņā ar Padomes reglamentu;
3.2. Padomes reglamentu un tā grozījumus apstiprina skolas direktors;
3.3. Padomi veido katras klases viens vai divi vecāku pārstāvji.
3.4. Padomē ievēlētais vecāks beidz savu darbību Padomē tad, ja beidzis mācīties skolā viņa bērns vai viņš ir izteicis vēlēšanos izstāties no Padomes.
3.5. Padomes priekšsēdētāju ievēl uz 2 gadiem no Padomes locekļu vidus.
3.6. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.  Neizšķirta balsojuma gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Balsošana var būt gan atklāta, gan aizklāta.
3.7. Padome tiek sasaukta reizi divos mēnešos vai biežāk, ja tas ir nepieciešams.
3.8. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolētāju Padome ievēl uz vienu gadu.
3.9. Padome ir tiesīga savās sēdēs pieaicināt citus pārstāvjus (skolnieku, pedagogu, pašvaldības, u.c.).
3.10. Padomi reorganizē pēc Padomes locekļu pieprasījuma.
3.11 Padomes priekšsēdētājs nedēļu iepriekš izziņo sēdes datumu, laiku, kā arī darba kārtības jautājumus.
3.12. Katram Padomes loceklim ir tiesības ierosināt sēdē apspriežamos jautājumus, kā arī sniegt priekšlikumus Padomes darbībai.
3.13. Padomes darbu vada un koordinē Padomes priekšsēdētājs.
3.14. Padomes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt ārkārtas sēdi neatliekamu jautājumu risināšanā.
3.15. Padomei ir tiesības atsaukt un pārvēlēt Padomes priekšsēdētāju, ja to pieprasa vismaz puse no Padomes locekļiem.
3.16 Padome ievēl 5 pārstāvjus dalībai skolas padomē.
3.17 Skola sniedz informāciju Padomei par mācību un audzināšanas darba aktualitātēm un problēmjautājumiem, skolas saimnieciskās darbības norisēm.
3.18 Padomes pārstāvis regulāri apzina un ierosina Padomes sēdēs sevis pārstāvētās klases aktuālos jautājumus.
3.19 Padomes pārstāvis tālāk informē klasi par Padomes sēdēs izskatāmajiem jautājumiem un lēmumiem vecāku sapulcēs un/vai pa e-pastu.

Pilsrundāles vidusskolas direktore A. Liškauska